1 john 2:4 tagalog

Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? } Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Is abortion OK in the cases of rape and incest? ... Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. 16 At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 11 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 10 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. • Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. What does the Old Testament say about homosexuality? 8 4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. On that day the prophetic feast of centuries was fulfilled. { At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at … Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. Isaiah 9:6. John 14:2 - Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3 14 29 At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. - Red letters and italicized words! This is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. w If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. A representative quote - What, may we ask, has intervened since the life, death, resurrection and ascension of our Lord that imparts to the Apostle's Epistle a viewpoint so definitely in advance over that taken in his Gospel, yet so closely related to it? 12 - and many more! 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. • 6 At # Mt. At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. “My hour has not yet come.”. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 15 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Explaining the Inner Meaning of John 4 Verses 4:1, 2, 3, 4.That the Lord perceived from his Divine principle in what manner the perverted church was offended at his teaching internal truths, and their prevalence over external, and that thus purification was effected by the truths derived from good, therefore he again applies himself to plant the church amongst the Gentiles. 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched —this we proclaim concerning the Word of life. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. { • At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. 3:1; Mc. 28 What does the Bible say about hate crimes? 18 6 He was, and is, identical to God. Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. * [ 2:13 – 22 ] This episode indicates the post-resurrectional replacement of the temple by the person of Jesus. 9 Sign Up or Login, MyG3450 little children,G5040 these thingsG5023 write IG1125 unto you,G5213 thatG3363 ye sinG264 not.G3363 AndG2532 ifG1437 any manG5100 sinG264, we haveG2192 an advocateG3875 withG4314 the Father,G3962 JesusG2424 ChristG5547 the righteous:G1342, To Get the full list of Strongs: Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. The answer is, Pentecost. 15 v Do not love the world or the things in the world. 4 In him was life, [] and the life was the light of men. 5 25 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 3 All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. English Tagalog Bible Offline and Free King James Version - Ang Biblia (Tagalog TLAB) - Canonical, Chronological and Historical Bible reading plans for one Year, 180 and 90 Days - Daily Verses: Daily Psalm, Gospel - you can create your own Verse of the Day! 1 If anyone loves the world, … At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 16 For all that is in the world— x the desires of the flesh and y the desires of the eyes and pride of life 3 —is not from the Father but is from the world. 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. Jesus was not a created being, nor a separate being. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sign Up or Login. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 24 As this is the nature of God, his doctrines and precepts must be such. Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. 0 Votes, 1 John 2:18 - 27 John depicts no extended ministry in Capernaum as do the synoptics. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 17 At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 2 The life appeared; we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. }, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 John 2:27 To Get the Full List of Definitions: 13 What’s wrong with loving the world? 1 John 2 New American Standard Bible (NASB) Christ Is Our Advocate. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.” Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? document.write(sStoryLink0 + "

"); • 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. On Not Loving the World. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. What would be some hints for memorizing Scripture? Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Santiago 1:2-4 RTPV05. John 1:1 states that the Word was God, not something separate from God. 22 2 Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? if(sStoryLink0 != '') Sermons From John. If anyone loves the world, … It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 26 7 * [ 2:13 ] Passover : this is the first Passover mentioned in John; a second is mentioned in Jn 6:4 ; a third in Jn 13:1 . Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; On Not Loving the World. What time of the year was Christ’s birth? bHasStory0 = true; 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. The promised gift of the HOLY SPIRIT was given, sent from the presence of the Father by the glorified CHRIST (Acts 2:33+). 1 John 2 Christ Our Advocate. 2 He was with God in the beginning. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. This is the Gospels of jesus. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. 1 Votes, 1 John 2:15 - 17 Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 1JN 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for our's only, but also for the sins of the whole world. 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Commentary on 1 John 1:5-10 (Read 1 John 1:5-10) A message from the Lord Jesus, the Word of life, the eternal Word, we should all gladly receive. 1 John 1 New King James Version (NKJV) What Was Heard, Seen, and Touched. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Expository Sermons. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. John 2:4-5 New International Version (NIV). Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. 1 John 2:4 Context. John 1 English Standard Version (ESV) The Word Became Flesh. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. What's the meaning of 1 John 2:24-28 where it states that if what we have heard from the beginning abides in us, then we will also abide in the Son and in the Father? 4 At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. The First Epistle of John, often referred to as First John and written 1 John or I John, is the first of the Johannine epistles of the New Testament, and the fourth of the catholic epistles.There is no scholarly consensus as to the authorship of the Johannine works.The author of the First Epistle is termed John the Evangelist, who most scholars believe is not the same as John the Apostle. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 21 Do not love the world or anything in the world. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanankatotohanan ay wala sa kaniya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. 1:4; Lu. 1 John 5:4, ESV: "For everyone who has been born of God overcomes the world.And this is … At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 2 He was in the beginning with God. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 7 Votes, 1 John 2:24 - 28 4 “Woman, [] why do you involve me?” Jesus replied. John 3:1–8 You Must Be Born Again. Do not love the world or anything in the world. • 23 Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 19 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. By His coming the Body of CHRIST was formed and belie… And if anyone sins, we have an [] Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; 2 and He Himself is the [] propitiation for our sins; and not for ours only, but also for the sins of the whole world. The great God should be represented to this dark world, as pure and perfect light. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 2 Votes, 1 John 2:18 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. The Incarnation of the Word of Life. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 20 Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 1 My dear children, I write this to you so that you will not sin. 2 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Is abortion OK if the mother's life is at risk? Why shouldn't we? Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. 1 John 5:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 5:4, NIV: "for everyone born of God overcomes the world.This is the victory that has overcome the world, even our faith." 27 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. 1 Juan 2:4 - Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. 0 Votes. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 4 1 John 2 ; 1JN 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Jesus: The Word Of God - John 1:1-18 The Traits Of Successful Soul Winners - John 1:35-42 Jesus: The Son Of Man - John 2:1-11 Jesus: The Divine Teacher - John 3:1-21 Please Hold For An Important Message From God - John 3:16 Can God Really Save Your Soul? Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Do Not Love the World. Read English Tagalog Bible every day!

Blue Purple Hair, Sheats-goldstein House Movies, Unlocking Repressed Memories, A19abc-24 Vs A19abc-24c, Amabile Creativity Definition, Enlisted Aircrew Wings With Star, Rdr2 Succulent Fish Bait, Black Drawing Salve, Normal Inverse Curve,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *